6e kyu

Gele band

Basisstanden: tsuri ashi dachi
Stoten: uraken sayu uchi

uraken mawashi uchi

uraken hizo uchi

uraken gammen oroshi uchi

Slagen: hiji jodan ate

hiji chudan ate

shuto jodan uchi uke

nihon nukite

yonhon nukite (jodan en chudan)

Weringen:  morote chudan uchi uke

seiken uchi uke gedan barai

Schoppen:  yoko geri chudan
Kata:  pinan sono ni
Jiju ippon kumite:  aanval met migi seiken jodan tsuki, seiken chudan gyaku tsuki; verdedigen met hidari seiken uchi uke, seiken soto uke, seiken gedan barai gevolgd door mae geri, chudan seiken mawashi tsuki en chudan mawashi geri
Sanbon kumite sono ichi  beginstand fudo dachi kake wake uke

tori: migi zenkutsu dachi hidari gedan barai, instappen met jodan tsuki 3x

uke: kiba dachi kake wake uke, verdedigen jodan uke, 3x gevolgd door jodan tsuki

Conditietest:  een test van spirit, kracht, stamina en uithoudingsvermogen evenredig aan de band
Overige: randori